گزارش واردات کاغذ حرارتی در پنج ماه سال ۱۴۰۱

گزارش واردات کاغذ حرارتی در پنج ماه سال ۱۴۰۱

در این گزارش ابتدا واردات به صورت ماهیانه و سپس کشور های صادر کننده و در اخر قیمت بر اساس کشور صادر کننده مورد بررسی قرار گرفته است